Ambulante handel

Wat is ambulante handel?

Men spreekt van ambulante activiteit wanneer producten of diensten aan de consument verkocht, te koop aangeboden of met het oog op de verkoop uitgestald worden, hetzij door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
Het toepassingsveld van de wet is dus erg ruim en omvat niet enkel verkoopactiviteiten van ambulante handelaars, maar ook van alle personen, verenigingen en instellingen die verkoopactiviteiten uitoefenen die binnen de hierboven gegeven definitie vallen.

Meer informatie vind je op deze website: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Economische_vergunningen/Ambulante_activiteiten/

De verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van de ambachten of streekproducten

Voor de verkoop van producten met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van de ambachten of streekproducten heb je een toelating nodig.
De regeling verschilt naar gelang de plaats waar je de producten verkoopt en wie de producten verkoopt ed.
 
Best doe je tijdig een aanvraag hetzij bij de gemeente indien de verkoop zich beperkt tot één gemeente, hetzij bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, indien de verkoop plaats vindt in meer dan één gemeente.
 
Verkoop beperkt zich tot één gemeente:
Volledig ingevuld aanvraagformulier bezorgen aan het het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne  of via e-mail naar gemeentebestuur@herne.be

Verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente:
Volledig ingevuld formulier bezorgen aan Algemene directie van het KMO-beleid - Dienst Economische Vergunningen - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel
Of via e-mail naar adres Info.SAEV@economie.fgov.be
Fax: 02 277 53 66

Het aanvraagformulier occasionele verkopen met niet-commercieel karakter vind je hier terug.