Cultuurraad

Met het decreet van 13 juli 2001 wil de Vlaamse overheid de beleidsaandacht voor cultuur op lokaal vlak verhogen. De Vlaamse overheid erkent de gemeente als een volwaardige partner in het lokale cultuurbeleid en geeft hen via deze nieuwe regelgeving meer beleidsruimte en beleidsverantwoordelijkheid.

Vandaar dat, buiten de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, de cultuurraad als adviesorgaan de opdracht heeft het bevorderen van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente Herne.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de cultuurraad:

- op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief advies uitbrengen over culturele materies;
- de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector;
- documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied (een eigen informatiebeleid voeren naar de leden en zo mogelijk naar de bevolking toe);
- naargelang van de behoeften, initiatieven nemen op het gebied van cultuur en het cultureel welzijn bevorderen;
- advies verlenen in verband met de regels en de toepassing ervan inzake subsidiëring en uitzonderlijke toelagen in geld of in natura van culturele activiteiten en nieuwe initiatieven.