Beleid muziekacademie

De Gooikse muziekacademie (afdeling Herne) wil een school zijn die..

- De leerling alle redelijk haalbare kansen geeft tot ontplooiing van zijn/haar sluimerende artistieke en intellectuele gaven;
- De leerling begeleidt en ondersteunt in zijn/haar, soms onbewuste, zoektocht naar culturele verrijking;
- De leerkracht alle redelijk haalbare steun, artistiek, didactisch en pedagogisch, geeft om in een degelijke omkadering de leerling te geven waar hij/zij recht op heeft: een substantiële verbreding van zijn/haar culturele horizon.
- Zich volledig integreert in de gemeenschap waar zij deel van uitmaakt en die dus een duidelijke en niet te miskennen invloed heeft op het culturele leven van deze gemeenschap en dit ook door middel van actieve medewerking aan culturele manifestaties van het verenigingsleven;
- door een horizontale visie op de werking van de verschillende afdelingen (muziek, woord en dans) een stimulerende werking heeft op de samenwerking tussen deze afdelingenë;
- zich openstelt voor nieuwe tendensen in de samenleving en op deze manier meebouwt aan een zich voortdurend vernieuwende maatschappij.

Daarom wil zij:

- streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van de culturele bagage van haar leerlingen;
- samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, vakken, opties, culturele verenigingen enz. actief ondersteunen en stimuleren;
- dor middel van experimenten de grenzen van de domeinen waarin de muziekacademie werkt verleggen;
- door een open en wederzijdse communicatie tussen alle betrokken actoren komen tot een school waar kwaliteit van het geboden onderwijs, ruimdenkendheid in haar projecten en samenwerking tot buiten de muren van de academie zullen leiden naar een effectieve school waar wederzijds respect, kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel geschreven staan.


Opvoedingsmilieu

De Gooikse Muziekacademie wil voorzien in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op het opvoedingsmilieu van school en gezin. Met het oog op een evenwichtig opvoedingsproces worden volgende betrachtingen vooropgesteld:
- de ontwikkeling van het esthetische bewustzijn, inzicht en goede smaak bij de leerling, zodat deze waardering kan opbrengen voor en genieten van het schone;
- het zich thuis voelen bij de leerkracht zodat de bevordering van het esthetische bewustzijn ongeremd kan verlopen;
- het bevorderen van het sociaal bewustzijn van de leerling, zodat hij/zij de noodzakelijke sociale vaardigheden ontwikkelt die hem in staat moeten stellen positieve relaties met anderen op te bouwen en effectief deel te nemen aan sociale en artistieke gebeurtenissen of groepen;
- de ontwikkeling van het doorzettingsvermogen en van de zin voor verfijning en afwerking die noodzakelijk zijn om een opdracht volledig af te werken;

De Gooikse Muziekacademie streeft naar:
1) voortdurende kwaliteitsverbetering
2) de persoonlijke invulling en evaluatie van leerprogramma‘s
3) een positieve schoolcultuur
4) de verwezenlijking van de in het leerplan opgenomen doelen
5) een functionele aanwending van nieuwe technologieën indien deze nuttig blijken te zijn


Profiel aangeboden opties en vakken

Algemeen

De academie heeft als taak om, binnen de aangeboden opties en vakken, de maatschappelijke evolutie te volgen en waar mogelijk in te spelen op de verwachtingen van haar leerlingen, maar ze moet kritisch en waakzaam blijven en moet kunnen ingaan tegen tendensen die tot vervlakking leiden. Ze moet haar doelstellingen baseren op artistieke en vakmatige ontwikkeling.

- Collectieve, theoretisch gerichte vakken
In de collectieve vakken, soms ‘theoretische vakken’ genoemd, gaat de aandacht uit naar die verworvenheden die de leerling moeten brengen tot een grotere vaardigheid bij het interpreteren van de werken die hij/zij instudeert. In deze zin is het praktijkgedeelte van het theoretische vak van bijzonder belang en moet het primeren op het theoretisch deel van de opleiding.

- Groepsgerichte individuele vakken
In het groepsgericht, individueel vak wordt de leerling opgeleid volgens zijn/haar mogelijkheden en ambitie.
De leerling wordt als individu opgeleid, maar ook tot het gemeenschappelijk toepassen van de aangeleerde vaardigheden.

- Collectieve, praktisch gerichte vakken
In de collectieve, praktisch gerichte vakken wordt de leerling gestimuleerd tot in groep samenwerken: hij/zij wordt begeleid om in groep te functioneren en zo te participeren aan het maatschappelijke gebeuren van het samenwerken.
Het individuele aspect van zijn/haar opleiding is hier ondergeschikt aan het groepsgebeuren.