Premies en subsidies

Vlaamse premiezoeker

Op welke premies heb je recht? Surf hiervoor naar premiezoeker.

Gemeentelijke premies / Kleine landschapselementen


Zowel het gemeentebestuur als de milieuadviesraad zijn van mening dat gezien het geheel van de kleine landschapselementen één van de belangrijkste aanwezige biotopen op ons grondgebied vormt, dienen deze blijvend extra aandacht te krijgen binnen het gevoerde natuurbeleid en dit zowel naar behoud als ontwikkeling toe. Hiervoor werden door de gemeenteraad enkele subsidiereglementen goedgekeurd.

Aanmoedigingspremie voor het onderhoud van knotbomen

Betrokken reglement werd door de gemeenteraad van 28 november 1995 goedgekeurd en voorziet een premie van
€ 6,20 per knotboom met een maximaal bedrag van € 62 per persoon per dienstjaar.

Op datum van 23 december 2009 werd door de gemeenteraad een kleine aanpassing aangebracht in artikel 7 van bovenvernoemd reglement.

Subsidiereglement voor het onderhoud van knotbomen.

Aanvraagformulier voor het onderhoud van knotbomen

Aanmoedigingspremie ter bevordering van het aanplanten van hoogstammige fruitbomen en hoogstammige inheemse loofbomen

Betrokken reglement werd door de gemeenteraad van 22 april 2008 goedgekeurd en voorziet een premie van € 7 per hoogstammige fruitboom en € 7 per loofboom met een maximaal bedrag van € 200 per persoon per dienstjaar.

Op datum van 23 december 2009 werd door de gemeenteraad een kleine aanpassing aangebracht in artikel 7 van bovenvernoemd reglement.

Subsidiereglement voor het aanplanten van hoogstammige fruit- en loofbomen.

Aanvraagformulier voor het aanplanten van hoogstammige fruit- en loofbomen.

Aanmoedigingspremie voor de aanplanting en onderhoud van lijnvormige elementen

Het sinds 1995 bestaande subsidiereglement werd op de gemeenteraad van 22 december 2007 aangepast. De subsidie heeft betrekking op hagen, haagkanten en houtkanten met een minimum lengte van 10 meter en bomenrijen van minstens 10 exemplaren. De aangeplante soorten moeten voorkomen op een lijst die bij het reglement is gevoegd.
De toelage bedraagt voor bosplantsoen, haagplanten en heesters € 0,37 per stuk en voor hoogstammige bomen € 7,00 per boom die minstens twee jaar ter plaatse en in groei is. De subsidie is beperkt tot een maximaal bedrag van
€ 200 per aanvrager.

Op datum van 23 december 2009 werd door de gemeenteraad een kleine aanpassing aangebracht in artikel 4 van bovenvernoemd reglement.


Subsidiereglement voor de aanplanting en onderhoud van lijnvormige elementen.


Aanvraagformulier voor de aanplanting en onderhoud van lijnvormige elementen.

Aanmoedigingspremie voor aanleg en onderhoud van poelen

Op de gemeenteraad van 22 december 2007 werd het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van poelen goedgekeurd.
Poelen zijn waardevolle puntvormige elementen in het landschap.
Onder een ’poel‘ wordt verstaan : een kleine ondiepe watermassa, met weinig of geen stroming in het water. De oevers moeten glooiend worden aangelegd en waterplanten moeten zich over de hele oppervlakte kunnen vestigen. De minimale oppervlakte van de poel moet 25 m² zijn. De poel dient te worden aangelegd in agrarisch-, groen- ,bos- of natuurgebied, m.a.w. tuinvijvers komen niet in aanmerking voor subsidie. Een poel waar eenden, ganzen of vissen in worden uitgezet komt evenmin in aanmerking voor subsidie.

De subsidie voor de aanleg en het onderhoud van een poel bedraagt :

Oppervlakte Aanleg Onderhoud

Van 25 m² tot 50 m² € 50 € 10 / jaar
Van 51 m² tot 100 m² € 75 € 20 / jaar
Vanaf 101 m² € 100 € 30 / jaar

Waarborg heraanplanting gekapte bomen

Naar aanleiding van de opmerkingen van tal van inwoners, die ongerust zijn omtrent het verdwijnen van het karakteristieke groen ook al betreft het vaak kaprijpe bomen, en de zeer moeilijke afdwingbaarheid van de heraanplant, heeft het college van burgemeester en schepenen tijdens haar vergadering van 2/02/2011 de principebeslissing genomen in vergunningen met betrekking tot het rooien van groenelementen, de voorwaarde op te nemen van het betalen van een waarborg teneinde de heraanplant te garanderen. Dit bedrag wordt terugbetaald van zodra aan de verplichting tot heraanplant voldaan is conform de voorwaarden opgelegd in de vergunning.

Klik hier voor de gemeenteraadsbeslissing waarborg boomkap

Provinciale premies

Aanpassingspremie voor ouderen en personen met een handicap

Parallel met de beslissing van Vlaanderen heeft ook de provincie de begrenzing van het kadastraal inkomen (K.I.) opgeheven. De tussenkomst van de provincie bedraagt 50 tot 75% van de kosten, met een maximum van 2500 euro. Lees meer op www.vlaamsbrabant.be/aanpassingspremies.

Meer info ook bij: Woonwinkel Pajottenland - 02 460 65 17