koesterburen

logoHerne kreeg 6 'koesterburen' toegewezen .
Dit zijn:
-de veldleeuwerik,
-de boerenzwaluw,
-de huiszwaluw,
-de ijsvogel,
-de sleedoornpage en
-de bittervoorn.

De veldleeuwerik

Akkers bieden de mens niet alleen allerlei voedselgewassen, ze zijn ook een thuisbasis voor heel wat planten en dieren. Ook de veldleeuwerik en andere akkervogels vinden hun voedsel en nestgelegenheid in de akkergebieden.
Andere koesterburen :
- de blauwe kiekendief,
- de geelgors,
- de gele kwikstaart,
- de grauwe gors,
- de kievit,
- de kneu,
- de kwartel,
- de patrijs, …

Subsidies:
De gemeente wil dan ook haar steentje bijdragen tot de bescherming van de veldleeuwerik en wil hierbij rekenen op de medewerking van landbouwers en particulieren door hen een tussenkomst te geven voor het aanleggen van leeuwerikvlakjes of het aanleggen van graanranden.

Klik hier voor het subsidiereglement voor het aanleggen van graanranden en leeuwerikvlakjes.
Klik hier voor het aanvraagformulier graanranden
Klik hier voor het aanvraagformulier leewerikvlakjes

De huiszwaluw

Ook onze verstedelijkte omgeving heeft heel wat te bieden voor een aantal dieren en planten. Als we de juiste maatregelen nemen, worden naast de huismus en de huiszwaluw ook slechtvalk en baardvleermuis onze dichts bijzijnde koesterburen.
Andere koesterburen:
- de boerenzwaluw,
- de gierzwaluw,
- de huismus,
- de ringmus,
- de slechtvalk, …

Wil je zelf maatregelen treffen aan je woning om de huiszwaluw te beschermen: klik hier voor meer info.

Om deze zwaluwen meer kansen te geven, wenst het college dan ook een premie te voorzien voor het in stand houden van nestgelegenheden voor zwaluwen.
Klik hier voor het subsidiereglement voor het in stand houden van nestgelegenheden voor zwaluwen.
Klik hier voor het aanvraagformulier zwaluwnesten.

De boerenzwaluw

Niet alleen op de boerderijen maar ook in het leefgebied 'Parklandschap en bomenrijen' vinden we boerenzwaluwen.
De holle wegen, perceelsranden, bomenrijen en hoogstamboomgaarden, allemaal stukjes in het landschap die een belangrijke waarde hebben voor heel wat dieren en planten.
Andere koesterburen :
- verschillende soorten vleer-muizen,
- de gekraagde roodstaart,
- de putter,
- de ringmus,
- de steenuil,
- de zomertortel, …

De ijsvogel en de bittervoorn.

Of het nu kronkelende beekjes of meanderende rivieren zijn, de waterlopen zijn niet enkel het leefgebied van de vissen. Ook de ijsvogel houdt ervan, maar dan alleen als het water zuiver is en de oevers hoog en steil zodat hij er zijn nest kan in uitgraven.
Andere koesterburen
- de bittervoorn,
- de grote modderkruiper,
- de oeverzwaluw,
- de rivierdonderpad,
- de waterspitsmuis, …

De sleedoornpage.

Hagen en houtkanten zijn heuse mini-natuurgebiedjes.
Ze bieden heel wat nestgelegenheid voor broedvogels. Ze zijn een voedselbron voor vele dieren en worden als schuilplaats gebruikt door reptielen en kleine zoogdiertjes. Heel wat planten, die het niet meer kunnen redden op de akkers, vinden een laatste uitwijkplaats in dit kleine strookje natuur.
Andere koesterburen :
- de sleedoornpage,
- de argusvlinder,
- de eikelmuis,
- de iepenpage, …

Hoe zit dat? Pest dat dier mij?

Inwoners worden soms geconfronteerd met de minder aangename kanten van het landelijke Groene Kwadrant. Een hamerende specht tegen de gevel, kraaien die schijnbaar voor het plezier de siliconen uit de ramen pikken en trekken, mussen onder het dak, een nachtelijke raid van een vos op een kippenhok, knabbelende konijnen in de moestuin, ... Hopelijk heeft u dit nog niet meegemaakt.

Deze problemen kunnen gemakkelijk voorkomen worden door kleine aanpassingen. Vogelbescherming Vlaanderen vzw bundelde deze problemen, geef haalbare oplossingen en tips voor samenleven met dieren in de borchure "Hoe zit dat? Pest dat dier mij?".