Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het vlak van de gemeente.

Het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening geeft aan de GECORO verschillende adviesbevoegdheden die verband houden met het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het gemeentelijk uitvoeringsplan, verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening. De GECORO kan ook advies verlenen omtrent aanvragen voor stedenbouwkundige- en/of verkavelingsvergunningen, ontwerp BPA's en formuleert opmerkingen en voorstellen over alle aangelegenheden op het vlak van ruimtelijke ordening. (o.a. afschaffing/verplaatsing voetwegen op de Atlas der Buurtwegen, aanplantingen, publiciteit, onteigeningen,.).Dit kan gebeuren op vraag van de stedenbouwkundige ambtenaar, het schepencollege, de gemeenteraad, andere gemeentelijke raden, maar ook op eigen initiatief.

samenstelling

Voorzitter: Arne Vandaele

Deskundigen:
- Philippe Lammens
- Catherine Verbeke 
- Nico Vanderlinden, tevens ondervoorzitter van de GECORO

Maatschappelijke geledingen:

Geleding van de werknemers:
- Michel Pillet

Geleding van de werkgevers:
- Kurt Marcelis

Geleding van de zelfstandigen en de handelaars:
- Jens Lanneer

Geleding van de natuur:
- Inez Van Bocxlaer

Geleding van landbouw:
- Valerie Vanden Abeele

Secretaris: Josse Duran, omgevingsambtenaar gemeente Herne

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GECORO in het gemeentehuis te Herne:
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 78