woningaanpassing

Woningaanpassing iets voor jou? Wil je graag opnieuw een bad nemen? Kan mijn toilet ook binnengeplaatst worden? Als de verpleegkundige mij komt wassen, wil ik warm water uit de kraan.
Droom je van deze dingen? Dan kan je een beroep doen op de GRATIS dienst voor woningaanpassing.
Deze dienst zoekt samen met jou naar een oplossing voor de nodige aanpassingswerken. Hij informeert jou over de mogelijke premies voor deze aanpassingen. Hij maakt zelfs het dossier op om deze premies te verkrijgen.informatie over woningaanpassing

Ons zorgnetwerk – regio Vlaams-Brabant
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
Telefoon: 016 24 49 50
Fax: 016 24 39 72
Coördinatoren :
Isabelle Van Eyck GSM: 0498 38 40 13
Els Van Boxstaal GSM: 0479 53 12 95


provinciale aanpassingspremie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een premie toegekend worden aan ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

Aanvraagvoorwaarden
Volgende werken komen in aanmerkingen voor het verkrijgen van een provinciale premie indien een verband bestaat tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit van de ouderen en de aard van de aanpassingswerken:
- het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
- een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift);;
- het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte;;;
- aanpassing van het sanitair (badkamer, wc);;;;
- aanpassing van de keuken;;;;;
- het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te
vergemakkelijken;;;;;;
- het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te
dienen als kamer;;;;;;;
- communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen;;;;;;;;
- het wegwerken van hinderlijke drempels ;;;;;;;;;
- installatie centrale verwarming;;;;;;;;;;
- plaatsing steunhulpmiddelen;;;;;;;;;;;
Deze lijst is niet limitatief. De bestendige deputatie kan beslissen een premie toe te kennen indien uit het verslag van de inspectiegelastigde blijkt dat andere werken noodzakelijk zijn om de woning functioneel aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de oudere of de persoon met een handicap.

Voorwaarden woning:
- De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant.
- Het mag niet gaan om een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning).
- Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan 1500 €.
Deze bepaling wordt niet toegepast als de aanvrager een bewegingsgehandicapte is.

Voorwaarden aanvrager:
- Minstens 1 gezinslid moet ofwel 60 jaar of ouder zijn, ofwel erkend zijn als een persoon met een handicap door het ministerie van Sociale Voorzorg, ofwel een attest van de huisarts voorleggen dat de noodzaak van de werken rechtvaardigt.
- De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats.
De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar:
1. akkoord gaat met de geplande werken€;
2. zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken€;;
3. een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder voorbehoud van toekenning van een provinciale premie aan de huurder. Voor de woningen verhuurd namens de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende vennootschappen is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van toepassing. Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere onroerende goederen, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 €.
toekenning premie

De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum.
De aanvraagdatum is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.
De poststempel zal als bewijs gelden.
De werken moeten ten laatste uitgevoerd worden binnen een periode van 1 jaar vanaf de datum van de beslissing van de bestendige deputatie waarbij de premie werd toegekend.
Het bedrag van de premie zal uitbetaald worden nadat de facturen zijn voorgelegd aan de provinciale administratie. Indien de uitgevoerde werken of de kostprijs ervan niet overeenstemmen met het oorspronkelijk bestek zal het bedrag van de premie worden aangepast in functie van de uitgevoerde werken.

Premiebedrag
Van toepassing in Vlaams-Brabant:
Maximale inkomensgrens € 25.000 belastbaar inkomen voor alleenstaanden
€ 25.000 belastbaar inkomen voor gezinnen
per persoon ten laste € 1.000

De fictieve rente van uw woning wordt (niet) in rekening gebracht.aanvraag aanpassingspremie

Bestendige deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Huisvesting en Grondbeleid
Provincieplein 1
3010 Leuven
Telefoon: 016 26 73 11
Contactpersoon : Dirk Van Doorslaer
website : www.vlaamsbrabant.be/wonen