Schadevergoeding bij rampen.

Algemene natuurramp en/of landbouwramp

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'.
Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering(opent in nieuw venster) voor teeltenWeersverzekering voor landbouwers :


Als een ramp niet wordt erkend, komt het betrokken rampenfonds niet tussen. Landbouwers kunnen hun teelten wel nog verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. Verzekeraars kunnen geleden teeltschade vergoeden als die minstens 20% bedraagt ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de voorafgaande jaren.
Sinds 1 januari 2020 kunnen landbouwers die een erkende brede weersverzekering(opent in nieuw venster) sluiten tot 65% van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. De terugbetaling kan aangevraagd worden voor alle verzekerde open teelten op Vlaamse landbouwgrond.

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Er kan geen weersfenomeen worden uitgesloten in een polis want dan is er geen sprake meer van een erkende brede weersverzekering. Het uitsluiten van een of  meerdere weersfenomenen heeft als gevolg dat er geen subsidie meer mogelijk is.
Wie zo een verzekering afsluit kan van de verzekeringsmaatschappij schadevergoeding krijgen als aan de polisvoorwaarden voldaan is. Net zoals bij andere verzekeringen kunnen deze voorwaarden verschillen tussen de verzekeraars onderling.
De afhandeling van de schade gebeurt conform de polisvoorwaarden tussen de landbouwer en de verzekeraar. Er is daarbij geen tussenkomst van de overheid.

Wetgeving :

Het landbouwrampenfonds is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Vlaamse regelgeving:

  • Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest


Meer info : https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers