Een bouwvergunning voor tuin- en terreinwerken

Normale tuininrichting

Er is heel wat vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningen als ze worden opgericht binnen dertig meter vna een vergund woongebouw.

Verhardingen


Afsluitingen


Vellen van bomen / ontbossen

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Als hoogstammige boom wordt elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld en een stamomtrek van 1 meter heeft, beschouwd.

Voor het vellen van bepaalde hoogstammige bomen is geen stedenbouwkundige vergunning vereist, hiervoor dient aan alle volgende vereisten voldaan te zijn:
- ze maken geen dele uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw

Reliëfwijzigingen


Gebruik van grond


Reclamepanelen


Indien u meer informatie wenst over bovenstaande onderwerpen kan u terecht bij één van de medewerkers van de dienst stedenbouw.


Dienst grondgebiedzaken
afdeling stedenbouw
Centrum 17
1540 Herne
Tel. 02 397 11 56
Fax 02 397 11 68

Josse Duran
Cali Guillaume

Meer informatie
ruimtelijke ordening