Beëindigen wettelijk samenwonen

Wat?

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de contracterende partijen huwt of overlijdt.
Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden op verklaring door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen.

Voor wie?

Voor personen die een contract van wettelijke samenwoning hebben afgesloten.

Wat zijn de stappen?

Indien de verstandhouding tussen de samenwonenden zoek is, kunnen zij beroep doen op een tussenkomst van de Vrederechter, die dringende en voorlopige maatregelen kan treffen met betrekking tot de gemeenschappelijke verblijfplaats, de persoon en de goederen van de samenwonenden en hun kinderen, en hun wettelijke en contractuele verplichtingen.

De verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning dient opnieuw schriftelijk te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Dit geschrift moet aan zekere vormvoorwaarden voldoen.

In geval van eenzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door degene die verklaart de wettelijke samenwoning te willen beëindigen.
In geval van beëindiging met onderlinge toestemming zijn er geen kosten.