adoptie

Wat?

In België zijn twee vormen van adoptie mogelijk:

De volle adoptie:
De volle adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en plichten als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit degenen die het ten volle hebben geadopteerd. De band die bestond met de oorspronkelijke familie wordt opgeheven.


De gewone adoptie:
Bij een gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan. Er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).

Wie kan het doen?

Als adoptant moet u ten volle 25 jaar zijn bij het verlijden van de akte van adoptie en moet u minstens 15 jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Waar kan ik terecht?

Als u een kind wenst te adopteren, wendt u zich bij voorkeur tot een erkende adoptiedienst.
Om een inleiding van een adoptie op de rechtbank te vragen, wordt best een advocaat aangesproken. De bevoegde rechtbank is die van de verblijfplaats van de adoptant. De overschrijving gebeurt in de verblijfplaats van de adoptant.
De adoptie die werd uitgesproken door de rechtbank en door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand werd overgeschreven, is geldig vanaf de dag waarop de akte van adoptie door de notaris of vrederechter opgemaakt werd, of vanaf de neerlegging van het verzoekschrift bij de Rechtbank van eerste Aanleg. Uittreksels uit de akte van overschrijving kunnen verkregen worden bij de dienst Burgerzaken. Deze uittreksels kunnen worden gebruikt onder andere voor kinderbijslag, mutualiteit enz...