Leegstand

In het kader van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid van 27 maart 2009 moet een register van leegstaande gebouwen en woningen opgesteld worden. De achterliggende grond van dit register is het inventariseren van leegstaande gebouwen en woningen met als bedoeling deze eventueel om te bouwen tot sociale woongelegenheden. Van zodra een gebouw of woning in het leegstandsregister is opgenomen kan deze leegstand het voorwerp uitmaken van een gemeentelijke belasting.

In uitvoering van het grond- en pandendecreet keurde de gemeenteraad het intergemeentelijk reglement leegstand goed.

Klik hier voor het intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland