Een bouwvergunning voor werken aan gebouwen

Hoofdgebouwen

Als algemene regel geldt dat je voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.

Hoe aanvragen?
Als er geen architect nodig is, dan gebruik je het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling.

Voor de samenstelling van een stedenbouwkundige aanvraag surf naar de site van www.ruimtelijkeordening.be 

Onderhouds- en instandhoudingswerken

Instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit mogen plaatsvinden zonder stedenbouwkundige vergunning.

Onder instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of verslaten materialen of onderdelen.

Tijdelijke werken

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor tijdelijke werken, handelingen en wijzigingen in functie van de uitvoering van vergunde werken, voorzover deze plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning.

Het kan hier gaan om werfkranen, werfbarakken, tijdelijke opslag van grond, tijdelijke verhardingen nodig om de werf te bereiken, enz.

Technische installaties

Er is geen vergunning nodig voor de verplaatsing van sanitaire, elektrische, verwarming-, isolerings-, of verluchtingsinstallaties binnen een gebouw.

Door de werken mag wel het gebruik van het gebouw niet veranderen. Ook mag het aantal woongelegheden niet wijzigen.

Binnenverbouwingen

Er is geen vergunning nodig voor de inrichtinswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen.

Door de werken mag de bestemming van het gebouw niet veranderen. Ook mag het aantal woongelegenheden niet wijzigen.

Ook mogen de werken geen constructieproblemen met zich meebrengen. Dit betekend bijvoorbeeld dat men zonder vergunning geen openingen mag maken in dragende muren. Wel mag men bijvoorbeeld wanden bijplaatsen in gipskartonplaten, wanden afwerken met binnenisolatie en planchetten, de vloerbedekking wijzigen, een badkamer (her)inrichten, enz.

Bij de volgende binnenverbouwingen is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk:
- wanneer het gebruik, de bestemming of de functie van het gebouw wijzigt
- wanneer de werken constructieproblemen met zich meebrengen
- wanneer de medewerking van een architect noodzakelijk is

Plaatsing op het dak

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor de plaatsing op het dak van vergunde gebouwen van:
- dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak, tot een maximum van 20% van de oppervlakte van het dak
- fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plak dak

Voor aanvragen op een perceel gelegen in ruimtelijk kwetsbare gebieden is wel een stedenbouwkundige vergunning nodig voor dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers.

Het plaatsen van schotelantennes of pyloonantennes is onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning.

Ondergrondse constructies

Er is geen vergunning nodig voor de verplaatsing van een ondergronds regenwaterreservoir, een septische put, een bezinkput, een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie, een infiltratiebed en/of een ondergrondse brandstoftank voor huishoudelijk gebruik bij een vergunde woning.

Deze installaties moeten minimum één meter van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen verwijderd blijven.

Wijziging aantal woongelegenheden

Er is een vergunning nodig (ook al voert u geen enkel bouwwerk uit) voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden die bestemd zijn voor de huisversting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flagebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer.

Wijziging van bestemming

Je hebt een vergunning nodig (ook al voer je geen enkel bouwwerk uit) voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie.

Worden als hoofdfunctie beschouwd:
1° wonen°;
2° verblijfsrecreatie°;
3° dagrecreatie°;
4° landbouw in de ruime zin°;
5° handel, horeca, kantoorfunctie en diensten°;
6° industrie en ambacht.

Volledige afbraakwerken

Er is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de afbraak van een gedeelte van een gebouw of de afbraak van een volledig gebouw dat gebouwd is aan een aanpalend gebouw.

Indien u meer informatie wenst over bovenstaande onderwerpen kan u terecht bij één van de medewerkers van de dienst stedenbouw.


Dienst grondgebiedzaken
afdeling stedenbouw
Centrum 17
1540 Herne
Tel. 02 397 11 56
Fax 02 397 11 68

Josse Duran
Cali Guillaume