Verzoekschriften aan de gemeenteraad

Wat?

U heeft het recht gemotiveerde verzoekschriften opgesteld in het Nederlands, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.
Daarvoor moet je een formulier gebruiken dat je van deze website kan downloaden en afdrukken. U stuurt dit aangetekend ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad, Kris Degroote.
Deze schrijft het in op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting.
De gemeenteraad verstrekt binnen de 3 maanden een antwoord aan de verzoeker.

Voorwaarden

De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:
- de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
- de tekst ervan een loutere mening is en geen concreet verzoek;
- de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
- het taalgebruik beledigend is;
- het een onderwerp betreft dat niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeente;
- het verzoekschrift niet is opgesteld in het Nederlands.

Het verzoekschrift moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.