Voorstellen van de burger

Wat?

U kan mee de agenda van de gemeenteraad bepalen. U kan een voorstel op de agenda van de gemeenteraad inschrijven en dit voorstel komen toelichten op de gemeenteraad.

De gemeente is wettelijk verplicht om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers te verzekeren.

Voorwaarden

- een verzoek moet gesteund worden door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar;
- het voorstel moet handelen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening;
- het voorstel moet inhoudelijk goed uitgewerkt en gemotiveerd zijn. Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten, moeten bij de gemotiveerde nota bijgevoegd worden;
- een verzoek wordt ingediend met onderstaand formulier, dat aangetekend opgestuurd moet worden aan het college van burgemeester en schepenen;
- het moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad;
- het formulier moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft;
- het college van burgemeester en schepenen dient na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan.

Formulier

Het formulier vind je hier.