Bekendmaking: publieke informatievergadering voorafgaand aan een milieu-effectenstudie

Onderwerp :
Aanvraag van een omgevingsvergunning klasse 1 met milieu-effectenstudie betreffende de uitvoering van een windmolenpark bestaande uit 4 windturbines met een totaal vermogen van meer dan 3 MW. Het project ligt deels in de gemeente Silly (3 windturbines) en deels in de gemeente Edingen (1 windturbine), langs de autosnelweg A8/E429, ten noorden van Bassilly.
 
Aanvrager: Eoly N.V. (Colruytgroup), Edingensesteenweg, 196 - B-1500 Halle
 
Plaats en datum van de informatievergadering: De informatievergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 februari 2019 om 19h00 in « salle Herman Moreau », gelegen aan Rue de la procession, 2 te 7830 Silly.
 
De voorafgaande publieke informatievergadering heeft als doel :
-          De aanvrager de kans te geven zijn project voor te stellen ;
-          Het publiek de kans te geven zich te informeren en hun opmerkingen en suggesties betreffende het project te uiten ;
-          Aandachtspunten naar voor te brengen die in de milieu-effectenstudie zullen behandeld worden ;
-          Technische alternatieven voorstellen die redelijkerwijs door de aanvrager zullen overwogen worden, zodat deze in aanmerking worden genomen in de milieu-effectenstudie.
 
Elke geïnteresseerde kan deelnemen aan de vergadering.
(De vergadering zal in het Frans gehouden worden).
 
Het grensoverschrijdende karakter van de milieu-effecten van het project worden opgenomen in de evaluatieprocedure.
 
Informatie over het project kan verkregen worden bij de Heer Olivier MASSIN op het volgende adres : Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle (02/363.55.45).
 
Binnen een termijn van 15 dagen na het plaatsvinden van deze vergadering kan iedereen zijn opmerkingen, suggesties en vragen in verband met specifieke aspecten van het project en de technische alternatieven die redelijkerwijs door de aanvrager zullen overwogen worden, overbrengen door te schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen van Silly. Deze stuurt een kopij door naar de aanvrager, die dit onverwijld communiceert aan het studiebureau.