Hervatting van de onderhoudswerkzaamheden van de waterloop « Ruisseau Le Bellembecq », in tweede categorie in het Atlas van onbevaarbare waterlopen in de gemeenten van Edingen en Herne.

De Provincie Henegouwen zal op 16 oktober de onderhoudeswerkzaamheden aan deze waterloop, al naargelang de weersomstandigheden, hervatten. In maart 2017 werden deze werken reeds aangevat, maar om landbouwactiviteiten niet te verstoren, werden deze werken even stopgezet.
 
Bericht aan de eigenaars langsheen de waterloop: het bedrijf Quintelier N.V. uit Dendermonde (handelend voor de Provincie Henegouwen), mag eventueel uw eigendom betreden.
 
Dit volgens de wet van 28 december 1967 over onbevaarbare waterlopen, in het bijzonder het artikel 17 :
§1 « De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op de waterlopen zijn verplicht:

  1. Doorgang te verlenen aan de personeelsleden van het bestuur, aan de werklieden en aan de andere met de uitvoering van de werken belaste personen;
  2. Op hun gronden of eigendommen de uit de bedding van de waterloop opgehaalde voorwerpen en de voor de uitvoering van de werken nodige materialen, gereedschappen en werktuigen te laten plaatsen. 
§2 Geen vergoeding is aan de aangelanden, aan de gebruikers en aan de eigenaars van kunstwerken verschuldigd uit hoofde van de plaatsing op hun gronden of eigendommen binnen een strook van vijf meter vanaf het einde van de oeverzone, van de produkten die voortkomen van de ruimingswerken. »