milieuvergunningen

Het Vlaams reglement op de Milieuvergunningen (VLAREM) onderwerpt bedrijven aan een vergunningsplicht (1e of 2e klasse) of meldingsplicht (3e klasse) voor activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan omwonenden, de directe omgeving en het leefmilieu.

De hinderlijke inrichtingen zijn naargelang de graad van belasting die ze veroorzaken op mens en leefmilieu ingedeeld in 3 klasse. Klasse 3 is het laagste niveau, klasse 1 het hoogste.
De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure:
-Klasse 1 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij de bestendige deputatie
-Klasse 2 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen
-Klasse 3 (melding) inrichtingen dienen te worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen

Nog geen milieuvergunning of een oude vergunning?
Voor de aanvraagformulieren van een klasse 1, 2 en 3 kan u terecht op de milieudienst. Het is aan te raden vooraf telefonisch een afspraak te maken met de milieuambtenaar zodat alles efficiënt kan verlopen.

Verlengen van de vergunning.
Verlengen van de milieuvergunning dient te gebeuren tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de ouden vergunning. De nieuwe vergunning blijft 20 jaar gelden.
Voor verdere info kan u terecht op de milieudienst.

Overnamen van het bedrijf of stopzetting van één of meerdere activiteiten.
Een milieuvergunning (klasse 1,2 of 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op nieuwe exploitanten.
Dit dient te gebeuren door een melding aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Ook voor de stopzetting van één of meerdere activiteiten dient een melding te gebeuren.
Voor de meldingsformulieren kan u terecht op de milieudienst.


Koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning.
Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.
Dit principe geldt ook omgekeerd: wanneer een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is, wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend.