Afgeleverde omgevingsvergunningen

Bekendmaking aktename melding

Dossiernummer: OMV/2018/00002
Omgevingsloket: OMV_2018006783          
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: het plaatsen van een veranda

Gegevens over de aanvrager: Mevrouw Marlies Van Schoors
  
Gegevens over de locatie:
Druimerenstraat 21B, 1540 Herne
Kadastrale gegevens: 2e afdeling Sectie D 57C
 
Datum van het besluit: 
31 januari 2018

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:
Dienst Omgeving, Centrum 17, 1540 Herne
Openingsuren: elke werkdag van 08u30 tot 12u en ook op dinsdagavond van 17u30 tot 19u30.
 
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
De raad voor vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

Beroep instellen:
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
-          200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
-          100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   

Bekendmaking aktename melding

Dossiernummer: OMV/2018/00003
Omgevingsloket: OMV_2018007364       
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: het plaatsen van een veranda

Gegevens over de aanvrager: Mijnheer André Van der Mijnsbrugge
  
Gegevens over de locatie:
Broekstraat 53, 1540 Herne
Kadastrale gegevens: 1e afdeling Sectie D 140S
 
Datum van het besluit: 
31 januari 2018

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:
Dienst Omgeving, Centrum 17, 1540 Herne
Openingsuren: elke werkdag van 08u30 tot 12u en ook op dinsdagavond van 17u30 tot 19u30.
 
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
De raad voor vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

Beroep instellen:
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
-          200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
-          100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV/2018/00001
Omgevingsloket: OMV_2018006276
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: het plaatsen van isolatie

Gegevens over de aanvrager: Mevrouw Joëlle Caloens

Gegevens over de locatie: 
Edingsesteenweg 23, 1540 Herne
Kadastrale gegevens: 1e afdeling Sectie E 10L2
Datum van het besluit: 
7 maart 2018
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, provincieplein 1, 3010 Leuven
Beroep instellen:

digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
het college van burgemeester en schepenen van Herne.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie: OMV_2018006276;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018006276” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.