Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Algemene info

Op 14 oktober 2018 hebben de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden.

Om te mogen stemmen moet u als Belg aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 14 oktober 2018 (leeftijdsvoorwaarde);
 • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op 1 augustus 2018, de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (inschrijvingsvoorwaarde);
 • u mag zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsingU heeft stemplicht, zelfs indien u zich in het buitenland bevindt.Als je je oproepingsbrief voor de verkiezingen niet meer vindt of hij is gestolen, kun je een duplicaat krijgen.
Tot op de dag van de verkiezingen kan je voor een duplicaat terecht op het secretariaat van het gemeentehuis. 

Op zondag 14 oktober 2018 zal het gemeentehuis geopend zijn tijdens de uren waarbinnen er gestemd kan worden.

Inwoners van binnen en buiten de Europese Unie

* Om te mogen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie:

 • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Om te kunnen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie bij de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag indienen met vermelding van zijn nationaliteit en het adres van zijn hoofdverblijfplaats.
Het college van burgemeester en schepenen controleert of de betrokkene de kiesvoorwaarden vervult en als dat het geval is, geeft het college bij ter post aangetekende brief aan de betrokkene kennis van zijn beslissing om hem in te schrijven op de kiezerslijst.
Wanneer de aanvrager één of andere kiesvoorwaarde niet vervult, geeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van zijn verblijfplaats hem bij ter post aangetekende brief kennis van zijn gemotiveerde beslissing om zijn inschrijving op de kiezerslijst te weigeren.
De aanvrager kan binnen de tien dagen na deze kennisgeving zijn eventuele bezwaren per aangetekende brief meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per aangetekende brief betekend aan de betrokkene.
Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing van weigering blijft, kan de aanvrager binnen de acht dagen na deze kennisgeving tegen deze beslissing een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep. De beslissing van het Hof van Beroep wordt aan het gemeentebestuur toegezonden.
Eenmaal de niet-Belgische burger van de Europese Unie erkend is als kiezer, moet hij stemmen, d.w.z. de stemming is verplicht voor hem.
Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.* Om te mogen stemmen moet de niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie (men kan enkel stemmen voor de gemeenteraad) :
 • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden;
 • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie moet vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn gemeente, de gemeente waar hij  zijn hoofdverblijfplaats heeft.
De aanvraag bevat:
 • zijn nationaliteit;
 • het adres van zijn hoofdverblijfplaats;
 • een verklaring waarin hij zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of de betrokkene de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult en indien dit het geval is, geeft het college bij ter post aangetekende brief aan de betrokkene kennis van zijn beslissing om hem in te schrijven op de kiezerslijst.
Wanneer de aanvrager één of andere kiesbevoegdheidsvoorwaarde niet vervult, geeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van zijn verblijfplaats hem bij ter post aangetekende brief kennis van zijn gemotiveerde beslissing om zijn inschrijving op de kiezerslijst te weigeren.
De aanvrager kan binnen de tien dagen na deze kennisgeving zijn eventuele bezwaren per aangetekende brief meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per aangetekende brief betekend aan de betrokkene.
Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing van weigering blijft, kan de aanvrager binnen de acht dagen na deze kennisgeving tegen deze beslissing een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep.
De beslissing van het Hof van Beroep wordt aan het gemeentebestuur toegezonden.
De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.
Eenmaal de niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie erkend is als kiezer is de stemming verplicht.
Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen

Volmacht geven

Indien u niet naar het stemlokaal kan komen, kan u een andere kiezer in uw naam laten stemmen. U geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

U heeft hiervoor het volmachtformulier nodig en het gevraagde attest waarmee u bewijst dat u niet kan gaan stemmen.

In welke gevallen kan u een volmacht geven?

* U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland (op reis, familiebezoek,...)
->
voeg een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland bij het volmachtformulier, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven. U vraagt dit attest uiterlijk op 13 oktober 2018 aan.
Hoe bewijst u dat u op de verkiezingsdag in het buitenland bent?
1) U kan uw aanvraag staven met bewijsstukken dat u op 14 oktober 2018 om privéredenen in het buitenland verblijft (reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van een boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet,...)
2) U kan geen bewijzen voorleggen (u gaat bijvoorbeeld met uw eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden,...): dan legt u voor de burgemeester van uw gemeente een verklaring op eer af dewelke u bij de volmacht en attest tijdelijk verblijf in het buitenland voegt.

* U bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen.
->
voeg een medisch attest bij het volmachtformulier (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven).

* U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van uw gezin of gevolg die met u in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.
->
voeg het attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

* U bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.
->
 voeg een attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 14 okotber 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

* U of iemand van uw gezin met wie u samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
-> voeg een attest bij het volmachtformulier waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, ondertekend door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.

* U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
->
 voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij het volmachtformulier.

* Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te gaan stemmen.
->
voeg een attest van de religieuze overheid bij het volmachtformulier.

* U bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.
-> voeg een attest van de directie van uw school bij het volmachtformulier.

Aan wie kan u volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan iedere ander kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

De volmachtkrijger
De persoon aan wie u uw volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in uw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal?
De persoon die in uw naam stemt, geeft aan de voorzitter van het stembureau waar u had moeten gaan stemmen de volgende documenten af:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• uw oproepingsbrief (de oproeprinsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen)
• volledig ingevuld volmachtformulier, ondertekend door zowel volmachtgever als volmachtkrijger
• attest dat bewijst dat u niet naar het stemlokaal kan (medisch attest, attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, attest werkgever, attest school,...)

Wat als u liever geen volmacht wil geven of u bent te laat om dit nog te regelen?
U kan aan een vriend of familielid vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet zijn om te stemmen en daar volgende documenten laten afgeven:
• uw oproepingsbrief
• het bewijs van de reden waarom u niet kan gaan stemmen
• een brief waarin u de reden uiteenzet en die u ondertekent
Verontschuldigingen achteraf moet je bezorgen aan de Vrederechter, Alfred Algoetstraat 31 te 1750 Lennik

Terugbetaling van reiskosten door kiezers

Met dit formulier kunnen kiezers de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de verkiezingen hebben gemaakt. Als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer per trein om te gaan stemmen, hoeft u dit formulier niet in te vullen: u ontvangt op vertoon van uw oproepingsbrief een gratis treinbiljet tweede klasse, heen en terug. Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen, bijvoorbeeld van uw werkgever, van de verpleeg- of gezondheidsinrichting of van de onderwijsinstelling.
Als u gebruikmaakt van een ander vervoermiddel dan de trein, wordt het bedrag van de terugbetaling berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer. Alleen het binnenlandse traject komt voor terugbetaling in aanmerking.
Wie heeft recht op de terugbetaling van de reiskosten of op een gratis treinbiljet?
Alleen de volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten of op een gratis treinbiljet:
-      kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten gaan stemmen;
-      loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
-      studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen;
-      personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen.
Stuur dit formulier uiterlijk drie maanden na de dag van de verkiezingen, dus uiterlijk op 14 januari 2019, op naar het provinciebestuur van de plaats waar u moet stemmen.

Meer informatie?

Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur: 
Leen De Luyck - 02 397 11 77 - leen.deluyck@herne.be
Ann Naert - 02/397.11.52 - ann.naert@herne.be

Of raadpleeg de website Vlaanderen Kiest - www.vlaanderenkiest.be