Verkiezingen van 25 mei 2014

Algemene info

Op zondag 25 mei 2014 zijn er in Vlaanderen verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer en van het Vlaams Parlement.

Alle nuttige informatie vindt u op de website van FOD Binnenlandse Zaken.

In België is er stemplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om te stemmen. De voorwaarden om uw stem uit te brengen zijn:
• u bent Belg
• u bent 18 jaar of ouder op 25 mei 2014
• u bent op 1 maart 2014 ingeschreven in het bevolkingsregister
• u bevindt zich niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Kiesregistratie aanvragen

Om als buitenlander te kunnen deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement moet men:
• de nationaliteit van een van de andere 27 landen van de Europese Unie hebben,
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in een Belgische gemeente (verblijfplaats in België) ten laatste op de dag van de afsluiting van de kiezerslijst (1 maart 2014);
• ten minste 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen;
• ingeschreven zijn op de kiezerslijst na het invullen van een aanvraagformulier dat gratis ter beschikking is bij het gemeentebestuur. Dit formulier moet ingevuld worden en moet ten laatste op de vooravond van de afsluiting van de kiezerslijst aan het gemeentebestuur worden overhandigd tegen een ontvangstbewijs. Het is het College van burgemeesters en schepenen die de goedkeuring geeft en schriftelijk meedeelt. In geval van weigering, is beroep mogelijk. De erkenning als kiezer blijft geldig voor een nieuwe verkiezing (tenzij men schriftelijk afziet van de hoedanigheid van kiezer) en in geval van verandering van woonst in België.
Opgepast, als men ingeschreven is als kiezer, is de stemming verplicht.

Volmacht geven

Indien u niet naar het stemlokaal kan komen, kan u een andere kiezer in uw naam laten stemmen. U geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

U heeft hiervoor het volmachtformulier nodig en het gevraagde attest waarmee u bewijst dat u niet kan gaan stemmen.

In welke gevallen kan u een volmacht geven?

* U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland (op reis, familiebezoek,...)
->
voeg een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland bij het volmachtformulier, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven. U vraagt dit attest uiterlijk op 24 mei 2014 aan.
Hoe bewijst u dat u op de verkiezingsdag in het buitenland bent?
1) U kan uw aanvraag staven met bewijsstukken dat u op 25 mei 2014 om privéredenen in het buitenland verblijft (reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van een boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet,...)
2) U kan geen bewijzen voorleggen (u gaat bijvoorbeeld met uw eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden,...): dan legt u voor de burgemeester van uw gemeente een verklaring op eer af dewelke u bij de volmacht en attest tijdelijk verblijf in het buitenland voegt.

* U bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen.
->
voeg een medisch attest bij het volmachtformulier (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven).

* U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van uw gezin of gevolg die met u in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.
->
voeg het attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 25 mei 2014 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

* U bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.
->
 voeg een attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 25 mei 2014 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

* U of iemand van uw gezin met wie u samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
-> voeg een attest bij het volmachtformulier waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.

* U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
->
 voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij het volmachtformulier.

* Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te gaan stemmen.
->
voeg een attest van de religieuze overheid bij het volmachtformulier.

* U bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.
-> voeg een attest van de directie van uw school bij het volmachtformulier.

Aan wie kan u volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan iedere ander kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

De volmachtkrijger
De persoon aan wie u uw volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in uw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal?
De persoon die in uw naam stemt, geeft aan de voorzitter van het stembureau waar u had moeten gaan stemmen de volgende documenten af:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• uw oproepingsbrief (de oproeprinsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen)
• volledig ingevuld volmachtformulier, ondertekend door zowel volmachtgever als volmachtkrijger
• attest dat bewijst dat u niet naar het stemlokaal kan (medisch attest, attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, attest werkgever, attest school,...)

Wat als u liever geen volmacht wil geven of u bent te laat om dit nog te regelen?
U kan aan een vriend of familielid vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet zijn om te stemmen en daar volgende documenten laten afgeven:
• uw oproepingsbrief
• het bewijs van de reden waarom u niet kan gaan stemmen
• een brief waarin u de reden uiteenzet en die u ondertekent
Verontschuldigingen achteraf moet je bezorgen aan de Vrederechter, Alfred Algoetstraat 31 te 1750 Lennik

Meer informatie?

Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur: 
Leen Deluyck
02 397 11 77
Cecile Gierts
02 397 11 50

 Of raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken :
www.verkiezingen.fgov.be

of contacteer hun Callcenter:
02/518 21 16
callcenter.rrn@rrn.fgov.be